Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

Čo vybavím na matrike

Vybavuje:
Ľubica Dolníková, matrikárka
tel.: 038 /5420 201, mobil: 0903 240 142
mail: dolnikova@klatovanovaves.sk

 

Vydanie matričného dokladu:
- Žiadosť /žiadosť je v podstránke Tlačivá/
- Občiansky preukaz
- Správny poplatok – 5,00 € v hotovosti
- Prvý výpis po vzniknutej udalosti sa nespoplatňuje

 
Uzavretie manželstva:
1/ Rodný list
2/ Doklad o štátnom občianstve
3/ Potvrdenie o pobyte
4/ Úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
5/ Doklad o rodnom čísle.
6/ Štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad - potvrdenie o pobyte, vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky. 
7/ Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Doklady uvedené v 2., 3. a 5. bode možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.

 
Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa:
- Súhlasné vyhlásenie nezosobášených rodičov k otcovstvu dieťaťa
- Občiansky preukaz matky a otca dieťaťa
- Právoplatný rozsudok o rozvode matky, ak je rozvedená 


Zápis do knihy úmrtí:
- 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár
- Občiansky preukaz zosnulého
- Občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb
- Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí  – 5,00 €

 
Osvedčenie podpisu:
- Občan sa musí dostaviť osobne
- Občiansky preukaz
- Listina, na ktorej sa osvedčuje podpis
- Správny poplatok – 1,50 €
 

Osvedčenie listiny:
- Originál listiny
- Správny poplatok  – 1,50 € za jednu stranu


Výpis a odpis z registra trestov 
- Žiadosť o výpis alebo odpis z RT (originálne tlačivo  na obecnom úrade)

- Občiansky preukaz alebo iný doklad (cestovný pas a originál rodného listu)
- Kolková známka v hodnote 4,00 € a  správny poplatok  1,50 €


 


English version
Úvodná stránka