Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Románsko-gotický kostol Sádok

Románsko-gotický kostol na Sádku

Zďaleka dominujúci kostol sa vyníma na vrchole kopca Chríb vo východnom okraji Sádku, dnes miestnej časti obce. Predpokladá sa, že vznikol na mieste staršieho včasnostredovekého hradiska zvaného Čížik, ktoré nadviazalo na staršie osídlenie z obdobia lengyelskej kultúry doložené nálezmi keramiky. Mladšie stredoveké archeologické nálezy z tejto lokality (napr. esovitá záušnica) a nedávny výskum identifikujúci viacero románskych etáp vývoja kostola umožňujú očakávať vznik jeho najstarších častí najneskôr v 12. storočí.
Z pôvodného malého jednoloďového kostola (8 x 7 m) sa zachovala len severná stena lode vymurovaná z lomového kamenného muriva. Neskoršou románskou úpravou kostola bola loď predĺžená smerom na západ, čím dosiahla celkovú dĺžku 12,5 m. Aj ďalšia románska prestavba bola zameraná na zväčšenie plochy sakrálnej stavby. Tentokrát ju rozšírili z južnej strany o prístavbu nízkej bočnej lode presvetlenej malými polkruhovými okienkami. Loď bola na východe ukončená samostatnou svätyňou, otvorenou do interiéru cez dodnes zachovaný lo-mený víťazný oblúk. S opísanými románskymi prestavbami kostola súvisí aj zachovaný neskororománsky portál, včlenený neskôr do prístavby veže.
Niekedy v priebehu 2. polovice 13. storočia sa dvojloďový interiér kostola zjednotil do priestranného jednolodia presvetleného od juhu novými vysokými oknami. Okná mali dekoratívne kamenné ostenia zakončené trojlístkami, tzv. „mníškami“. Rovnakými okennými otvormi vtedy presvetlili aj novú priestrannejšiu a dodnes stojacu pravouhlú svätyňu kostola. Tá nahradila severnejšiu asanovanú románsku apsidu, pričom južnejšia neskororománska apsida zostala zachovaná. Z opísanej ranogotickej prestavby sa v interiéri kostola zachovali súvislé plochy maľovanej výzdoby. Mladšie stredoveké prestavby v 14.-15. storočí sa týkali predovšetkým prístavby severnej sakristie prístupnej zo svätyne kamenným portálom s „mníškou“ a postupného nahradenia všetkých ranogotických okien rozmernejšími. Z rokov 1332 - 1337 sa zachoval aj prvý písomný údaj o existencii tunajšej fary, ktorá patrila medzi najbohatšie v okolí.
V období od konca 16. až do konca 17. storočia, kedy bol kostol v rukách evanjelikov, boli jeho múry vo veľmi zlom stave. Staticky narušená južná stena lode bola preto podopretá nárožnými piliermi a južná narušená apsida bola odstránená. Kostol vtedy získal aj novú dominantu, mohutnú hranolovú vežu zakončenú neskôr murovanou helmicou. Vežu pristavali do stredu západného priečelia a situovali do nej hlavný vstup využijúc starší románsky portál. Prestavané okná na fasádach vyzdobili omietkovými maľovanými rámami, tzv. paspartami, a v interiéri pribudla dekoratívna drevená empora. Okrem toho boli v kostolnej lodi vyhĺbené viaceré krypty rodín Bačkádyovcov, Gostoniovcov a Husárovcov, ktoré pre nedostatok priestoru rozšírili i mimo plochu kostola.
Vizitácia z roku 1778 - 1779 konštatuje, že kostol sa podobá ruine. Zlý stav stavby zotrval i v 19. storočí, keď vo východnom susedstve chrámu ešte stála malá kostnica. V rokoch 1957 - 1958 boli obnovené fasády a zrekonštruovaný okružný múr vymedzujúci dodnes funkčný cintorín. Napriek tomu bola v roku 1985 strecha už v zlom stave a jej havarijný stav odstránila až obnova krovu v roku 1992.
V súčasnosti je táto národná kultúrna pamiatka miestom konania pravidelných výročných omší a obľúbeným cieľom turistov.


 

Románsko-gotický kostol Sádok

Kostol Sádok
Kostol v Sádku z vtáčej perspektívy
Kostol v Sádku z vtáčej perspektívy

 
Názov hradiska, na ktorom stojí kostol v Sádku
 
 
368

 
 
 
130

 
 
 
789

 
Internetová stránka obce spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy.


English version
Úvodná stránka